Amritsar Times : Latest News,Breaking News and Today's News Headlines | Amritsar Times

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ (ਤਸਵੀਰ: ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ)

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ (ਤਸਵੀਰ: ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ)

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ (ਤਸਵੀਰ: ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ)

By using the site you agree to our cookies policy.