ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਚੋਣਾਂ :12 ਮਾਰਚ, 2023

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਚੋਣਾਂ  :12 ਮਾਰਚ, 2023

 ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

 

1. ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਮਾਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। 

2. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।  ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।