ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਹੁਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਹੁਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ