ਕਿਸਾਨ ਭਜਾਉ ~ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਆਉ - ਭਾਗ 1 (ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ) Mr. VM Singh on Agriculture Ordinances