ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਹਰਾ  - ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਲਾਂਇਸ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਲਾਂਇਸ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ