ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ