ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ , ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ